KALE İLÇENÜFUSMÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

(İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ)

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİ TAMAMLAMA SÜRESİ

1

DOĞUM

İŞLEMİ

1-Anne ya da babanın kimliği ile müracaatı.

2-Doğum raporu (Var ise)

3-Yurt dışındaki doğum olaylarında doğum belgesinin aslı ve Türkçeye tercüme edilmiş örneği.

4-Vekillik belgesi ile doğum bildiriminde çocuğun tüm bilgilerini kapsayan özel vekillik belgesi.

5-Altı yaşından büyük 18 yaşından küçük çocukların bildiriminde resmi bir belge ibraz edilemiyor ise doğum bildirimin de çocuğun Nüfus müdürlüğüne getirilmesi.

6-15 yaş ve üzeri doğum bildirimlerinde en son halini gösterir 2 adet resim.

7-Evlenme tarihinden önce doğan çocukların doğum bildirimlerinde anne ve babanın birlikte kimlikleriyle müracaatı.

8-15 dk

2

TANIMA

İŞLEMİ

1-Babanın Nüfus cüzdanı annenin kimlik bilgileri

2-Yabancı kadından doğan çocukların tanınmasında; kadının, çocuğun doğduğu tarihte medeni halini gösterir yabancı resmi makamlardan verilmiş usulüne uygun(Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin 167.maddesine göre) tasdikli belgenin aslı.

12-20 dk

3

EVLENEN KADININ ÖNCEKİ SOYADINI KULLANMA TALEBİ

Dilekçe.

4-6 dk

4

DİN BİLGİSİNE İLİŞKİN TALEPLER

1-Dilekçe.

2-Ergin olmayan çocuklarla ilgili talepte anne ve babanın birlikte müracaatı.

3-Velayet veya vesayet altında olanların kanuni temsilcileri.

4-6 dk

5

NÜFUS CÜZDANI

DÜZENLENMESİ

1-Yenileme-değiştirme:

a) İbraz edilen nüfus cüzdanının;

-Sistemde kayıtlı olması halinde 2 adet fotoğraf,

-Sistemde kayıtlı olmaması veya fotoğrafsız olması halinde kişinin kimliğini kanıtlayacak ikinci bir belge (Uluslar arası aile cüzdanı. Ehliyet, Pasaport, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, basın kartı, yabancılara mahsus ikamet tezkeresi, yabancı ülke kimlik kartı veya pasaportu) istenir.

İkinci bir belge ibraz edilemediği takdirde yerleşim yeri veya diğer adres muhtarlığı ya da çalışılan kurumdan alınacak nüfus cüzdanı talep belgesi, 2 adet fotoğraf ile müracaat edilir.

b) Ergin olmayan çocuklara nüfus cüzdanı düzenlemesinde en son alınan nüfus cüzdanı ile 15 yaş ve üstü için iki adet fotoğraf.

2-Kayıp

Yerleşim yeri veya diğer adres muhtarlığı yada çalışılan kurumdan alınacak nüfus cüzdanı talep belgesi ve 2 adet fotoğraf ile müracaat edilir.

3-Yeniden:

Yabancılara mahsus ikamet tezkeresi, yoksa yerleşim yeri veya diğer adres muhtarlığınca düzenlenecek nüfus cüzdanı talep belgesi.2 Adet fotoğraf.

Not: Nüfus ve Uluslar arası aile cüzdanlarına yapıştırılacak fotoğrafların;

Renkli, ön cepheden, (alın, yüz ve çene açık olacak şekilde) kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içerisinde çekilmiş olması gerekir.

Ayrıca fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan fotoğraflar kabul edilemez.

5-10dk

6

ULUSLAR ARASI EVLENME CÜZDANI DÜZENLENMESİ

1-Yerleşim yeri veya diğer adres muhtarlığından alınacak Uluslar arası aile cüzdanı talep belgesi,

2-Fotoğraf (2 Adet)

15-20 dk

7

NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ TALEBİ

1-Kişinin kimliğini kanıtlayan resimli belge.

2-Dilekçe (Şahsen başvurularda yazılı müracaat aranmaz)

2-5 dk

8

ULUSLAR ARASI SÖZLEŞMELER UYARINCA DÜZELENEN BELGE TALEPLERİ

1-Kişinin kimliğini kanıtlayan resimli belge.

2-Dilekçe.(Şahsen başvurularda yazılı müracaat aranmaz.)

3-Evlenme ehliyet belgesi tanziminde Yabancı uyruklu olan kişiye ait kimlik belgesi.

8-10 dk

9

ADRES BEYAN

İŞLEMLERİ

1-Beyan edilen adres Ulusal Adres Veri Tabanında var ve boş ise resimli belge.

2-Beyan edilen adres Ulusal Adres Veri Tabanında var ve dolu ise (kişi veya ailesi adına elektrik, su, telefon, doğalgaz, abonelik sözleşmesi veya faturası, tapu kaydı, noter tasdikli kira kontratı ) ile resimli belge.

4-Vekillik belgesiyle müracaatlarda beyan edilecek adresi belirtir özel vekillik belgesi.

5-10 dk

10

ÇOK UYRUKLULUK

İŞLEMLERİ

1-Nüfus cüzdanı

2-Diğer devlet vatandaşlığını hangi tarihte kazandığını gösterir kimlik bilgilerini içeren belgenin usulüne göre onaylanmış noter tasdikli Türkçe tercümesi.

8-10 dk

11

YABANCI MAKAMLAR ÖNÜNDE YAPILAN

EVLENMELERİN TESCİL İŞLEMLERİ

1-Yabancı makamlar önünde yapılan evlenme belgesinin usulüne uygun olarak onaylanmış belgenin aslı ve noter tasdikli Türkçe tercümesi.(Evlenme belgesinde yer alan yabancı uyruklu kişilerin kimlik bilgilerinin eksik olması halinde, eksik bilgileri bu bilgileri gösterir şekilde kişilerin uyruğunda bulunduğu devletin yetkili makamlarından verilmiş ve Türkçeye çevrilmiş belgeler)

2-Dilekçe.

15-20 dk

12

ÖLÜM

1-Ölü olduğu halde aile kütüklerinde sağ görünenlere ait ölüm tutanakları, ölüm olayını gösterir resmi belge ile tescil talebini içeren dilekçe.

2-Herhangi bir belge ibraz edilememesi halinde ölünün hısımlarının, ölüm olayını bilenlerin kimlikleri, adres bilgileri ve ölümü ile ilgili bilgileri içeren ölüm tahkikat dilekçesi.

3-Yurtdışında ölen Türk vatandaşlarının ölüm olayı ile ilgili yerel makamlardan alınmış ölüm belgesinin usulüne uygun olarak onaylanmış aslı ve noter tasdikli Türkçe tercümesi ile tescil talebini içeren dilekçe.

20-30 iş Gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri:

İsim :Şahin BIÇKICI İsim : Ender Faruk UZUNOĞLU

Unvan :Nüfus MüdürüUnvan : Kaymakam

Adres :Kale Nüfus MüdürlüğüAdres : Kale Kaymakamlığı

Tel :(0422) 861 63 58 Tel : (0422) 861 62 57

Faks :(0422) 861 62 64Faks : (0422) 861 62 63

E-Posta :E-Posta : kale@icisleri.gov.tr