Ülkemizde yaşanan terör olayları ve olağanüstü hal ilanı nedeniyle genel güvenlik ve asayişin sağlanması, kamu düzeni ve bütünlüğünü tehdit eden terör eylemlerinin engellenmesi, üzücü olayların yaşanmaması ve şiddet olaylarının yaygınlaşmasını önlemek amacıyla ruhsatlı da olsa her nevi silah ve mermilerin taşınması ve naklinin kontrol altına alınması amacıyla bazı tedbirlerin alınması gerekmiştir.

        Konu ile ilgili;

        1.Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 31.01.2017 tarih ve 26152 sayılı yazısında; “2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun kapsamında TS 870 standardında olması kaydı ile üretimine izin verilen ve yurt içi piyasada satışı yapılan M-16, AK-47 ve G3 gibi uzun namlulu ve tam otomatik atış yeteneğine haiz silahlara benzer av tüfeklerinin taşınması aşamasında avcı, terör örgütü mensubu ayrımı yapılması konusunda tereddütler yaşanabileceği, yapılan keşif ve gözetleme faaliyetlerinde (Hava keşif, İHA ve diğer gözetleme vasıtalarıyla) uzun namlulu ve tam otomatik harp silahına benzerliğinin yanlış anlamalara ve müessif olaylara sebebiyet verebileceği değerlendirildiğinden, bu tüfeklerin taşınmasında ve kullanılmasında kısıtlama getirilmesi istenilmiştir”.

        2. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 31.01.2017 tarih ve 33056 sayılı yazısında, yivsiz tüfeklerin, usulüne uygun düzenlenmiş belgeler ile birlikte  kargo/posta yolu ile taşınmasında sakınca bulunmadığı, yerleşim yerlerinde mevzuata aykırı olarak taşınmasının (boş olarak torba veya kılıf içerisinde ya da araçların bagajında taşınıp nakledilmesi hariç) yasak olduğu, ancak terör olaylarının önlenmesine yönelik operasyonların yapıldığı bölgelerde (özellikle kırsal alanda), güvenlik kuvvetleri ile muhtemel karşılaşmalarda, avcı, sporcu, terör örgütü mensubu ayrımı konusunda tereddüte düşülerek sıkıntılar yaşanabileceği, yapılan keşif ve gözetleme faaliyetlerinde uzun namlulu ve tam otomatik harp silahına benzerliğinin yanlış anlamalara ve müessif olaylara sebebiyet verebileceği hususları göz önünde bulundurularak, taşınması veya kullanılması hususunda kısıtlama getirilebileceği, TS 870 standartlarına uygun olan bu silahların satışı veya ruhsatlandırılması hususunda herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyeceği belirtilmiştir.

        3.2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun  11. maddesinde;  "Bu Kanunun 3. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince olağanüstü hal ilanında; genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak, şiddet olaylarının yaygınlaşmasını önlemek amacıyla 9. madde de öngörülen tedbirlere ek olarak aşağıdaki tedbirler de alınabilir: i) Ruhsatlı da olsa her nevi silah ve mermilerin taşınmasını veya naklini yasaklamak" hükümleri yer almaktadır.

        Yukarıda ayrıntılı olarak açıklanan mevzuat hükümleri çerçevesinde; Malatya ili sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla; 

        1. Ruhsatlı olsa dahi güvenlik kuvvetlerince kullanılan uzun namlulu ve tam otomatik atış yeteneğine haiz harp silahı görünümünde olan (M-16, Ak-47 ve G3 gibi) yivsiz tüfeklerin 2935 sayılı OHAL Kanununun ilgili maddeleri gereğince OHAL süresince İlimiz genelinde satışı veya ruhsatlandırılması hariç kullanılması ve taşınması yasaklanmıştır.

        2. İlçelerde Kaymakamlıklar yukarıda belirtilenler dışında güvenlik bakımından hassasiyet arz eden durumlarda ek kararlar alabileceklerdir.

        Yukarıda belirtilen emir ve yasaklara uymayanlar hakkında; fiilleri ile ilgili olarak kanunlarda özel bir hüküm bulunmadığı takdirde 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66. madde hükmü gereği ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi uyarınca işlem yapılacaktır.

        Bu Valilik Genelgesi’ndeki hususlar görev ve sorumluluk alanları itibariyle kaymakamlıklar, belediyeler ve kolluk kuvvetleri tarafından mahallen ilan ettirilerek vatandaşlarımıza duyurulacaktır.

        Valilik Genelgesi’nin uygulanmasının temin ve takibi; Kaymakamlıklar, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir.

        Kamuoyuna duyurulur.